Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Studio Metrum zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Kunstenbond/Ntb.

Download

Download een PDF van mijn algemene voorwaarden.

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of het tot stand brengen en/of leveren van een werk van (on)stoffelijke aard.

1.3 Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht en/of de overeenkomst van aanneming van werk.

1.4 Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Schriftelijk: geschreven, gedrukt of per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, op alle overeenkomsten tussen partijen en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden worden betrokken.

2.3 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.4 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Offertes

3.1 Een offerte is iedere schriftelijke vorm van aanbod gedaan door of namens opdrachtnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven en voorstellen.

3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Prijzen zijn exclusief btw en onkosten voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

3.5 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever instemt met de offerte van opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging.

4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.

4.4 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de algemene voorwaarden, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen (afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverminderd gelden.

4.5 Opdrachtnemer mag de offerte herroepen tot en met twee werkdagen nadat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. In dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere verplichtingen over en weer.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Partijen verplichten zich over en weer om zich als goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever te gedragen.

5.2 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen op basis van een inspanningsverplichting, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de werkzaamheden een resultaatsverplichting voortvloeit.

5.3 Termijnen voor het uitvoeren en volbrengen van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever verricht, doch de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies omtrent het resultaat van de opdracht worden zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, kan opdrachtnemer (delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.

5.5 Opdrachtgever doet al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor tijdige en juiste levering door opdrachtnemer. In dit kader zorgt opdrachtgever voor tijdige aanlevering van juiste, deugdelijke, bruikbare en volledige gegevens en/of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.

5.6 Als opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, tenzij opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

5.7 Is de opdracht niet naar wens van opdrachtgever uitgevoerd, dan brengt opdrachtgever opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

6. Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk.

6.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij sprake is van gewichtige redenen reden en met uitsluiting van wat in artikel 4.5 is bepaald.

6.4 Partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, behoudens het hierna bepaalde in artikel 6.5, 6.6 en 6.7.

6.5 Bestaan de werkzaamheden van opdrachtnemer uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst. Opzegging hiervan door opdrachtgever of opdrachtnemer kan uitsluitend met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. Tijdens de opzegtermijn neemt opdrachtgever de gangbare hoeveelheid werkzaamheden af van opdrachtnemer of verstrekt opdrachtgever aan opdrachtnemer een financiële compensatie. Als financiële compensatie wordt redelijk geacht de vergoeding die in de zes maanden voorafgaand aan de opzegdatum gemiddeld per maand aan opdrachtnemer is betaald, te vergoeden per maand dat de overeenkomst voortduurt.

6.6 Bij opzegging door opdrachtgever van een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op volledige vergoeding van de gemaakte kosten en op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van toerekenbaar tekortschieten door opdrachtnemer.

6.7 De in artikel 6.6 genoemde schadevergoeding bestaat ten minste uit de kosten van verbintenissen die opdrachtnemer voor het uitvoeren van de opdracht met derden is aangegaan, alsmede uit ten minste 30% van de resterende vergoeding die opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht aan opdrachtnemer zou zijn verschuldigd.

6.8 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever geldt hetzelfde als bepaald in 6.6 en 6.7.

6.9 Bij faillissement, surseance van betaling en/of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) hebben partijen het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.10 Bij ondercuratelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Honorarium en kosten

7.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht en op een gebruiksvergoeding voor het gebruik van door hem gemaakt auteursrechtelijk beschermd werk. Als geen concrete bedragen zijn overeengekomen, brengt opdrachtnemer het gebruikelijke uurtarief en de gebruikelijke gebruiksvergoeding in rekening.

7.2 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief btw en kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals materiaalkosten en reis- en verblijfkosten.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot aan opdrachtgever te vragen.

7.4 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

7.5 Als een uurtarief is afgesproken, heeft opdrachtnemer het recht dit tussentijds te verhogen als zich redelijkerwijs onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen. Als opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat het bedongen uurtarief niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verhoogd. Als de prijsstijging het percentage van 5% te boven gaat, treden partijen met elkaar in overleg.

7.6 Als sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft opdrachtnemer het recht het uurtarief of het honorarium eenmaal per jaar te verhogen op grond van algemene prijsstijgingen, zoals inflatie.

7.7 Extra kosten die ontstaan doordat opdrachtgever niet voldoet aan wat is bepaald in artikel 5.5 van deze algemene voorwaarden komen voor rekening van opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor extra kosten ontstaan door vertraging of onderbreking van de opdracht door omstandigheden die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

8. Betaling, opschorting en eigendomsvoorbehoud

8.1 Betalingen worden gedaan binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt. Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting, aftrek of verrekening.

8.2 Als opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, is hij zonder nadere ingebrekestelling aan opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten en wettelijke (handels)rente verschuldigd. Hierbij geldt: voor zover opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op de maximaal toegestane vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag—na het intreden van verzuim—niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen wordt voldaan. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten deze uitkomst overtreffen, is opdrachtgever deze verschuldigd. Voor zover opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, die in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

8.3 Alle aan opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. geleverde (on)stoffelijke zaken en/of ontwerpen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen tegenover opdrachtnemer volledig is nagekomen. Tot die tijd is het opdrachtgever niet toegestaan deze te gebruiken.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als een aan opdrachtgever gestelde betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning om hieraan binnen veertien dagen te voldoen, of wanneer opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.

8.5 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht, tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie is uitsluitend opdrachtnemer hiertoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Toestemming voor gebruik van een werk waarop een intellectueel eigendomsrecht berust wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding voortvloeit.

9.3 Het recht op elk gebruik van een werk of van een idee dat opdrachtgever tijdens de totstandkoming van of gedurende de overeenkomst ter kennis is gekomen, en dat niet is overeengekomen en/of niet valt onder het intellectueel eigendomsrecht, berust bij opdrachtnemer.

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

9.5 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van opdrachtgever die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

10.2 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke termijn om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft.

10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.

10.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar van opdrachtnemer uit te keren bedrag.

10.5 Als de verzekeraar niet tot vergoeding overgaat of opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die opdrachtnemer ontvangt voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.6 Voor opdrachten met een duur langer dan één jaar geldt in deze gevallen een beperking tot de vergoeding die in één jaar wordt betaald, met een maximum van € 75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.

10.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdig verstrekte, onjuiste, ondeugdelijke of onvolledige gegevens en/of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in dit kader.

10.8 Buiten de onder artikel 10.1 genoemde aansprakelijkheid rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop dit zou kunnen worden gebaseerd.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

10.10 De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

11. Overmacht

Als opdrachtnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

12. Geheimhouding

12.1 Tenzij enige wetsbepaling, enig voorschrift of andere regel opdrachtnemer of opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de ander. Informatie is slechts vertrouwelijk als dit vooraf aan de ander kenbaar is gemaakt, tenzij de vertrouwelijkheid uit de aard van de informatie blijkt.

12.2 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die door opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die onder de geheimhouding van artikel 12.1 valt.

12.3 Het staat opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de redelijke belangen van opdrachtgever, de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Partijen proberen geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst(en) in eerste instantie onderling op te lossen.

13.3 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen worden waar mogelijk voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14. Overige bepalingen

14.1 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen de volledige kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. Ook alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die opdrachtnemer redelijkerwijs buiten rechte heeft gemaakt voor de nakoming van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

14.2 Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14.3 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.